Vedtekter

VEDTEKTER FOR SALTVERN SKOLEKORPS

(Vedtatt på årsmøte 16.2.1982, endret på årsmøte 21.02.91, 28.02.94, 05.09.96, 13.09.99, 05.10.2000, 11.10.04 og 21.02.12)

 

 

§ 1 - ORGANISASJON

Saltvern skolekorps ble stiftet den 13.6.1955 og står tilsluttet NMF gjennom NMF Nord Norge.

 

§ 2 - FORMÅL

Saltvern Skolekorps har som formål å fremme interessen for og utøvelsen av musikk blant medlemmene, samt medvirke til sunne interesser og godt vennskap.

 

§ 3 - OPPGAVER

Saltvern Skolekorps skal:

•             sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori

•             oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill

•             arbeide for å fremføre god musikk

•             drive eventuelle tilleggsaktiviteter etter årsmøtets nærmere bestemmelser.

 

§ 4 - ASPIRANTKORPS

Under hovedkorpset står et aspirantkorps. Dette drives som et eget korps, men er underlagt vedtektene for Saltvern Skolekorps.

Musikerne går i aspirantkorpset i 2 år, men opptak til hovedkorpset kan skje etter kortere tid dersom det er behov.

 

§ 5 - MEDLEMSKAP.

Samtlige musikere i aspirant- og hovedkorps er medlemmer i Saltvern skolekorps. Dessuten betraktes alle styremedlemmer som medlemmer i korpset. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF. Faste dirigenter og instruktører skal registreres i NMF`s database.

Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter.

Opptak i korpset skjer slik som nevnt i § 4. Styret kan avgjøre at musikere som er tilflyttet fra andre korps, tas opp i aspirantkorpset eller hovedkorpset.

Utmelding skal være skriftlig og fratreden skal så vidt mulig skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontigent må være betalt før utmeldingen godtas. Musikere kan stå som medlem av korpset ut den sesongen de fyller 19 år. Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må ikke skje uten tillatelse fra styret.

 

§ 6 - PLIKTER

  1. Musikerne plikter å møte presis frem til øvelser og oppdrag i det antrekk som blir bestemt. De må ikke være borte fra øvelsene eller spilleoppdrag uten gyldig grunn.
  2. Musikerne plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.  Alle skal til en hver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede og for å få et best mulig spilleresultat.
  3. Musikere som overtrer disse vedtekter kan vises bort fra korpset for en tid eller for alltid.
  4. Oppsparte dugnadspenger på musikerens konto, som er opptjent i korpsets regi, utbetales ikke når musiker slutter i korpset.  (Egne oppsparte penger, satt inn på musikerens egen konto, blir utbetalt).
  5. Musikerkonto, unntatt egne oppsparte penger, satt inn på denne konto, skal kun brukes til aktiviteter i regi av korpset.  Kontingent kan ikke belastes musikerkonto, unntatt egne oppsparte penger, satt inn på denne konto.
  6. Permisjon fra korpset kan, etter søknad, gis for maksimalt 6 måneder. Slike søknader behandles av styreleder. Permisjonssøknad over 6 mnd., skal styrebehandles.

 

§ 7 - KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter kontingenten for aktive musikere og eventuelle søskenkontigent. Styret fastsetter kontingent for støttemedlemmer.

 

§ 8 - ARBEIDET I KORPSET

A.  Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret, med avbrudd for juleferie, vinterferie og påskeferie.

B.  Korpset skal ha 1-2 tillitsmusikere. Tillitsmusikerne har talerett men ikke stemmerett i korpsets styre og representerer musikere i både hovedkorpset og aspirantkorpset. Tillitsmusikerne velges av musikerne for ett år fra sesongstart om høsten.

 

§ 9 - DIRIGENTER / INSTRUKTØRER

Styret ansetter dirigenter og eventuelle andre instruktører etter behov. Dirigentene kan innkalles til styremøtene og har talerett, men ikke stemmerett.

 

§ 10 - ÅRSMØTET

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Adgang til årsmøtet har foreldre/foresatte til musikere i hoved- og aspirantkorpset. Alle foreldre/foresatte har stemmerett på årsmøtet og er valgbare til alle tillitsverv.

Alle musikere i hovedkorpset og aspirantkorpset har adgang til årsmøtet. Musikere som ikke har fylt 12 år deltar imidlertid bare som observatører på årsmøtet. Alle musikere som har fylt 12 år har tale- og stemmerett.

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars

 

På årsmøtet skal følgende saker behandles.

a.  Årsberetning.

b.  Revidert regnskap.

c.  Budsjett for kommende år.

d.  Kontingent.

e.  Saker som legges fram av styret.

f.  Innkomne saker.

g.  Valg.

 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetningen og regnskap.

Ekstraordinære årsmøter kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av foreldrene krever det.

Regnskapet /budsjett følger kalenderåret 1.januar – 31.desember.

De nyvalgte styremedlemmene trer inn i sine nye verv umiddelbart etter årsmøtet.

§ 11 - STYRET

  1. Korpset har et styre på 6 medlemmer. Styrets medlemmer har taushetsplikt om personopplysninger de får gjennom sitt arbeide for korpset. Styremedlemmer må underskrive taushetserklæring. Personsaker som styret skal håndtere, skal behandles av personer som har underskrevet taushetserklæring. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.
  2. Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

 

Årsmøtet velger:

•             leder

•             nestleder

•             kasserer

•             sekretær

•             korpsleder hovedkorps

•             korpsleder aspirantkorps

•             2 varamedlemmer

 

Valgene gjelder for 2 år med unntak av korpsleder aspirantkorps og varamedlemmer som velges for 1 år. Halve styret står på valg ved hvert årsmøte.

 Styre- og utvalgsmedlemmene fortsetter i sine tillitsverv til 1. årsmøte selv om deres barn slutter i korpset.


 Styrets leder er administrativ leder for korpset og skal lede de forskjellige utvalg i deres arbeid.

 Alle regninger som belastes korpsets kasse, skal anvises av lederen.

Kasserer er ansvarlig for regnskapsføringen i korpset.

 

Styret kan utnevne materialforvalter, dugnadsansvarlig og opprette arbeidsgrupper etter behov.

 

c. Saltvern skole kan stille med egne representanter på styremøte. Disse har kun tale- og forslagsrett.

 

d. Styremøter holdes når leder eller minst 2 styremedlemmer finner det nødvendig. Gyldige vedtak kan ikke gjøres uten at minst 3 styremedlemmer er tilstede. Avstemming avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme utfallet.

 

e. Årsmøtet velger 2 medlemmer til valgkomiteen.

 

 

 

 

§ 12 - OPPLØSNING

Hvis korpset oppløses, tilfaller dets instrumenter, uniformer og andre eiendeler Saltvern skole, som oppbevarer dette til nytt korps blir opprettet ved skolen.Endringer av disse vedtektene trenger 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.

Forslag til endringer av vedtektene legges fram for styret minst 1 måned før årsmøtet.

 

 

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER

 

Årsmøte kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.09 | 00:41

Heia, har ei jente født i 2009 som veldig gjerne ønsker å starte i korps. Har dere plass?

...
28.07 | 05:03

Kjekt å se bilde av gamlekorpset som jeg var med i fra starten og fram til sommeren 1960. Lykke til videre, og vel blåst.

...
15.07 | 23:49

Banneret er utdatert. Ser ingen av de som nå går i korpset der.

...
05.05 | 01:59
Historikk har mottatt 4
Du liker denne siden